SOFİSTLER 1

      Sofistler kendilerinden öncekilerden farklı olarak kosmos sorunu ile değil fakat insan sorunu ile ilgilenmişlerdir. Özellikle siyaset alanında üstün bilgiye sahiptirler. Onlar ailesinden veya kendisinden geliri olanlara para karşılığında siyaset ve retorik (güzel konuşma) dersleri veriyorlardı. Demokrasi ile yönetilen atina’da, halk meclisinin karşısında fikirlerini ustalıkla savunmak ve avukatların yer almadığı

halk mahkemesinde (heleia)  suçsuzluğunu ispatlamak zorunda olan kişiler için sofistlerin verdiği bu derslerin önemi inkar edilemez. Birinci kuşak sofistlerin ortak paydası demokrasi yanlısı olmalarıdır. Temel amaç insan yararıdır. Kosmosla veya tanrılarla ilgilenmek yerine en değerli varlık olan insanla ilgilenilmelidir. Retorik en temel bilimdir. Onlara göre her şey tatışılmalıdır. Hiç kimse bir başkasının fikrini peşinen kabul etmek zorunda zorunda değildir. Hiçbir bilgi kesin değildir, görecelidir. Her şey devamlı bir değişim halindedir. Bu fikri en güzel Protogoras ‘Metros antropos panton=İnsan her şeyin ölçüsüdür’ sözü ile ifade eder. Bu sözü aristokrasi yanlısı Pindaros’un (n)omos (geleneksel ve ilahi hukuk) her şeyin kralidir’ ifadesindeki baskıcı ve kolektivist görüşüne karşılık söylemiştir.

     İlk kuşak sofistlere göre toplum ilahi bir yapıt değil fakat bir insan yapıtıdır. Her yurttaş toplumu ilgilendiren sorunlar hakkında fikir yürütebilir. Bir başka deyişle siyaset bilgisi ya da siyasal erden belli bir azınlığın (aristokratların) ayrıcalığı değildir, fakat herkes bundan pay almıştır, dolayısı ile herkes siyasal yaşama katılabilir ve katılmalıdır. Yunanlıların kardeş oldukları ve birleşmeleri gerektiği fikrine sahiptirler. Bu görüşün ortaya çıkmasında, sofistlerin atina’da metoikos(yabancı) statüsünde olmaları ve siyasal haklardan yoksun bulunmaları etkili olmuş olabilir. Keza eğer Helen birliği sağlansaydı yerli-yabancı diye bir ayrım olmayacaktı. Birinci kuşak sofistlerdebireysel faydacılık izleri bulabiliriz.

    Onlara göre birey ve toplumun amacı ayrı olamaz: poliste mevki ve güç peşinde koşan kişi ‘demokratik sistemin gereklerini yerine getiriyor, onun gelişimine katkıda bulunuyor demektir. Siyasal alandaki bu anlayış ekonomik alana uygulandığında, bu kez ekonomik liberalizmin temel ilkelerinden biri ortaya çıkar. Bu kişinin yetenekleri ve bilgisi ölçüsünde kendi çıkarlarını gerçekleştirirken toplumsal gönencin ve gücün artmasına katkıda bulunduğu ilkesidir.

     Birinci kuşak sofistlerin fikirleri özgürlükçü ve demokratik mahiyette idi.

     Sofos bilge edinimi eksiksiz olan, davranışlarında, eylemlerinde, tutumlarında ve duyuşlarında bilginin ideal düzeyde oluşudur. Sofizm insanı bilme konusu haline getirdi. Bilgi bireyi erdemli kılan unsur olarak görüldü. Var olan her şeyi akıl ışığında sorgulama, araştırma ve anlamaya çalışma esastır. Sofosun öz doğası düşünmektir. Bu düşünme kapsayıcı, kavrayıcı ve ötekini de kuşatıcı niteliktedir. Bu bilgi mekan ve zamanla sınırlı değildir. Bireyin eğitilmesi ile alakalıdır. İnsanı insan yapan bir statüyü hedefler. Bilgilerimizin davranışlarımıza yansıması için onları içselleştirmemiz gerekir. Böyle bir statünün oluşması için de sofistler devreye girer.

    Atina’da refah bir toplum düzeni vardır. Demokrasi egemendir. Bu da büyük bir değişimin habercisidir. Bireylerde bu değişim farklı eğitim talebi ortaya çıkarmıştır. Kilise tekelinde olan eğitim özel okullara geçmiştir. Bu dönemde zenginleşen toplum düzeninin bilgi ışığında dizayn edilmesi gerekir. Sofistler bu geçişteki boşluğu doldurmak için ortaya çıktılar. Sofistler PAİDEİA (kapsamlı, kültürel eğitim sistemi)  ya bağlı olarak hareket ettiler, burada bilginin ışığı önemlidir. Sofistler bilgi satma eğilimine girdiler. Amaçları site devletlerindeki seçkinleri eğitmektir. Bu açıdan kendilerini bilgelik öğretmenleri olarak tanımladılar.  Sofistlerin bu tutumu sofizm hareketine neden olmuştur, bilimin toplum yararına olması gerektiğini savundular, araştırma duygusunu önemli görmediler, yararcı bir bakış hedefti.

     Bilgiyi ötekine öğreten öğretmen pozisyonundadırlar. Sofist bir nevi sofosun tutumunun bilgisini aktarıyor. Zamanla bu tutum siyasette yararlı olanı yetiştirmeye yönelik bir değişim gösteriyor. Sofos için trivium (üçlü) gramer, diyelektik, retorik (güzel söz söyleme,hitabet) e önem verdiler.

     Praksis (yararcı) demek

Sofistlerden önce bilgi erdem olarak görülmüştür. Onlarla pragsizme yönelmiştir. Daha sonra bu tutum değişmiştir. İnsanlar doğa olaylarından ziyade kendilerine yöneldiler. Atina’da Perslerle yapılan savaşlarda galip gelinse de sıkıntılar ortaya çıkmışken doğayla ilgilenmek pek de akılcı gelmiyordu. Böyle olunca yaratıcılık ortadan kalkmış oldu, gerileme yaşandı. Bunun yanında praksizme yönelik sorunlar ortaya çıktı. Böylece sofist tiplemesi ortaya çıktı.

     Felsefenin sunduğu dünyadaki sorunlar reel ve rasyonel gözükmemektedir. Yaşamın yarattığı sıkıntılar varken insana yönelmek daha mantıklıdır. Anaxogoras insan ile insan arasındaki ilişkileri yöneten mutlak bir ilke yoktur bu tümüyle ona nasıl baktığımızla ilgili bir sorundur der. Burada sofistik düşüncenin ipuçları görünmektedir. Doğa gibi insan için de yasalar vardır.İnsan her şeyin ölçüdür tezi böylece oluşturulmuştur. Bu yaklaşım büyük ölçüde tanrısal inancın, kutsal olanın kaynağına yöneltilmeye başlandı.

     Yasalar kabul edilen herkes için uygulanması tanrısal olanların tanrısal olduğu reddedilmeye başlandı. Bunların hepsinin odak noktasında insan vardır. Eğer kurallar tanrısal olsaydı heryerde aynı kurallar geçerli olurdu. Bu da şüphecilik duymalarına neden olmuştur. Bu sofizmin zeminini oluşturdu. Böylece insan eğitimine gidildi. Nasıl isteniyorsa öyle yetiştirilmeye ve güçlünün hakkı kendisine verilmesi doğal olarak görülmeye başlandı. Bu güç hak üretisine dayandı. Güçlünün güçsüzü ezmesi doğal olarak karşılanmaya başlandı. Bu da doğa ve varlık üzerine çıkar gözetmeye, felsefi spekülasyonun yerine insanın yapıp ettikleri getirilmeye başlandı ve böylece doğa yerine insana yönenildi. Buradaki hümanizm modern çağdaki hümanizmden farklıdır. Görelilik ilkesi egemendir. Buradaki hümanizm insanı ele almaktadır.

     Doğa filozofları ile sofistler arasındaki fark;

     Doğa filozofları evren ve arkhe problemine yöneldiler. Yani cosmosla ilgilendiler. Sofistler için bu durum farklıdır.evreni külli felsefi açıdan veya matematik ya da doğa bilimleri bakımından incelemek olumlu bir sonuca da götürmez, nitekim doğa filozofları bu konuda ortak bir bilgiye ulaşamamışlardır düşüncesi ile Merkeze insanı koydular,dil, mantık, bilgi teorisi, ahlak alanında ileri sürülen görüşler ile uğraşmak daha yararlı olmalıdır. Üstelik sofistler ilk olarak külli hakikat var olup olmadığı sorusunu ortaya atarak bunu kuramsal alandan pratik ahlak alanına kadar genişleteceklerdir. Sofistler Atina site-devletinin siyasi ve toplumsal, maddî ve manevi hayatının, Özetle toplumun kurum­ları, ahlâk, din, gelenek, yasa konulanndaki düşünüş ve uygulanış tarzlan üzerinde şüp­he uyandıracaklardır. Çünkü sofistler gerek bilim, gerek irade konulan dolayısıyla fel­sefeye sübjektiviteyi getiriyorlardı. Bunun asıl kaynağı, çıkış noktası ise, ferdi olanın tanınmasında ortaya çıkıyordu. insanı algı ve düşüncesi ile, irade ve eğilimleri ile, davranışları ve pratik yaşayışı ile incelemektir. amaçları eğitimden geçen başarılı bireyler yetiştirmekti. Burada kastedilen eğitim bireyin manevi dünyasının biçimlendirilmesi-form edilmesidir. Burda da PAİDEİA ya ihtiyaç duydular. Eğitim insan merkezli olacaksa Quatrilium (dörtlü eğitim) ona gerek yoktur. Triliuma gerek vardır. Bir kişi konuşulanları anlamıyorsa eğitilmesi söz konusu bile olamaz.  Öncelikle dil eğitiminden geçilmelidir. Dilin kurallarını çok iyi bilmeli ve çok iyi kullanmalıdır. Kullandığı dili karşıdakini etkileyebilecek düzeyde kullanmak yani hitabet düzeyinin yüksek olması gerekmektedir. Tartışma durumunda rakibini alt etmek  mantık ve retoriğin uygun özneler yetiştirmek hedeftir. Soruya soruyla cevap vermek mümkündür. Retoriğe dayalı tartışma büyük ölçüde sofizm-sofistik tutum olarak adlandırılır. Belli bir amaç yoktur, tartışmak için de tartışılabilir. Bu düşünce zamanla değersiz bir hal aldı.

     Protagoras bu görüşü ünlü yargısıyla şöyle ifade ediyor: “İnsan bütün eşyanın ölçüsüdür, varolanların var­lığının, yokolanlanın yokluğunun. Buradaki insanferdi insandır, kısacası birey söz konusudur burada. Protagoras’a göre, her eşyanın, algılayan insan için, algı­nın bağlı olduğu şartlara bağlı bir hakikati vardır ve genelolarak geçerli bir hakikat yoktur. Sözgelimi belli sıcaklıktaki su hasta olan kimseye farklı, sağlıklı olana farklı ge­lir. Herakleitos gibi Protagoras da sürekli değişimi, oluşu kabul ediyorsa da ulaştıkla­rı sonuç aynı değildir. Böylece relativizme ulaşan Protagoras duyumlardan gelen algı­yı tek bilgi kaynağı olarak kabul eder, dola­yısıyladuyumcu (sensualist)dur. Protagoras olsun, Öteki sofistler olsun, insanların teorik alanda düşünmele­rini yararsız görürler ve hayatın pratik yö­nüne ağırlık verirler. Dolayısıyla doğal, toplumsal, özellikle siyasî durum ve şartla­rın öğrenilmesi, bunlara egemen olunması önemlidir. Bu anlayış bakımından Protago­ras insanların ve toplumun inandığı tanrıla­rın var olup olmadıklarının bilinemiyeceğini de ileri sürer. Çünkü bu konuda kesin bîr bilgiye ulaşmada insan hayatının kısalığı, bizzat konunun kapalılığı birer engeldir. Nitekim tanrıları inkâr ettiği gerekçesiyle yargılanacaktır. Kısacası o relativizmi ve duyumculuğuyla bütün bilimlere karşı bir şüphe içinde oldu.

 

Gorgias ise bu anlayışı daha ileri götüre­rek görüşlerini üç noktada yoğunlaştırdı :

1) Hiçbir şey mevcut değildir.

2) Eğer mevcut olsaydı, biz onu bilemezdik.

3) Bilseydik bile, başkalarına bildiremezdik. Böylece şüpheciliğe (sceptisisme)ulaşır. Yani Protagoras’ın her görüşün doğruluğunu Öne sürmesine karşılık Gorgias her görüşün yanlış olduğu sonucuna ulaşarak felsefe ta­rihinde “bilimsel nihilist” nitelemesine hak kazanacaktır.

Sokrates’in habercisi olarak da anılan bir başka sofist Prodikos (Perudikus), Protago­ras ve Gorgias’in dil, gramer ve kelimelerin düzenlenmesi çalışmaları paralelinde, eşanlamlı kelimeler ve gramer üzerinde in­celemeler yapü. Fakat asıl görüşü dinin olu­şumunu akli ve aynca çıkar esasıyla açıkla­maktır. Ona göre eski insanlar yararlı bul­dukları her şeyi tanrı sembolleriyle anlat­mışlardır. Meselâ ekmek Demeler, şarab Dionysos, su Poseidon, ateş Hephaistos gi­bi. Ahlâk alanındaki düşünüşü Antikçağ ve ilk hıristiyan edebiyatı üzerinde etkili ol­muştur.

Hippias ise, yasanın insana musallat bir zorba olduğunu, zecir ile insana doğaya ay­kırı birçok şeyleri yerleştirmeye yönelttiği­ni ileri sürer. Toplumsal düzeni oluşturan değer normları, meselâ ahlâk, hukuk, ve örf böyledir. Platon bunun için Hippias’ı anar­şizmin öncülerinden sayar. Ne var ki, başka sofistlere bakıldığında Hippias ılımlı kalır.Sofistler’in “doğa hakkı” şeklinde ifade edi­len teorilerine göre, “doğa” neyi belirlemiş ve gerekli kılmışsa o “hak”tır. Bu nedenle insanlık tarihinin başlangıcından beri in­sanların koyduğu hukuk ve kanunlar sınırlı bir değere sahiptirler. Çünkü konulan bu kanunlar, kanun koyucunun çıkarını koru­mak için düzenlenmişler, ortaya konulmuş­lardır.

Bu kanunlara boyun eğmek deliliktir, hatta aptallıktır. Çünkü her şahıs kendi eği­limlerine göre davranır. Başka bir söyleyiş-le sofistler “doğada olan” (physei) ile “insa­nın koyduğu” (These) arasındaki karşıtlığı savunurlar. Bu nedenle insanların koyduk­larına değil, doğada olana uygun davran­mak gerekir. Nitekim sofist Antiphon doğal hukuk ile pozitif hukuk, yani insanın koyduğu hukuk ayrımını yapar. Pozitif hukukinsanların eğilimlerine, kanaatlerine (doxa) dayandığından güçsüzdür. Ayrıca insanla­rın doğada eşit olduklarını da savunur. Top­lumdaki ayrıcalıklar, soyluluk unvanları, sınıf ayrılıkları, doğadan değil, insanın koymalarından dolayıdır. Thrasymakhos ise adaletin, güçlü olanın arzusu ve irade­sinden başka bir şey olmadığını söyler. Onun için “adalet güçlüye yarayan, güçsüze zararlı olan şeydir”. Kallikles bunun tam tersini savunarak, adalet, güçsüzlerin, za­yıfların kendilerini korumak için güçlülere karşı kurdukları bir tuzaktır der. Çünkü do­ğa güçlüye hakim olma hakkını vermiştir, güçlü olan da bu hakkını dilediğince kullan­dığında mutlu olabilir, dolayısıyla adaleti sağlar. Böylece sofistler, “doğal olan” in (physei) “toplumsal olan”dan (thesei) yani doğal hukukun pozitif hukuktan üstün ol­duğunu savunmuşlardır.

Paideia: eğitmek sözkonusudur, herhangi bir şekilde değil kurama bağlı olarak eğitmek sözkonusudur, Theoria: seyretmek özelliği oluşun arkasındakini kavramaya yöneliktir. Doğa bilgisinin elde edildiği tutumun adıdır. Kurama dayalı bir tutumdur.–>praksiz ort çıktı

Sofistler doğa düzeni(physei) ile toplum ya da yasa düzenini (nomoi) birbirinden kesin biçimde ayıran ilk düşünürler olmuşlardır. Bu anlayışta insan, elbette doğanın bir parçasıdır ama diğer canlıların aksine, kendisine bambaşka bir dünya yaratabilmekte, kendi yasasını ve doğruluğunu üretebilmektedir. Doğada adalet, güzellik ya da iyilik gibi nitelemeler bulunmaz. Bunlar insanın kendisinin ürettiği ve ancak yasa düzeninde anlam kazanan kavramlardır. Sofist tezlerini en iyi özetleyen cümle ‘insan her şeyin ölçüsüdür’cümlesidir.

Doğal olan ile konulmuş olan karşıtlığını Kritias, din alanında da düşünür. Kritias tanrıların, zeki devlet adamlarının insan ve toplumun itaati altına alma için, tanrıları koyduklarını ve bunun da gerçekte bir ku­runtu olduğunu söyler.

Sofistler insan merkezcilik ve physis-nomos ayrımının yanı sıra, siyasi eşitlik ilkesinin temellendirmesi bakımından da çığır açmışlardır. Protogorassaygınlığın(aidos) ve adaletin(dike) insanlara eşit biçimde pay edildiğini, bu yüzden yönetim sanatında herkesin konuşmaya eşit biçimde hakkı olduğunu savunarak siyasi eşitlik ilkesini formüle eden ilk kişi oldu.  Sofistlere göre siyaset yapma becerisi saygınlık(aidos) ve adaletin(dike) gibi olgulardan daha önce gelmekteydi.

Sofistler insanı politika yapan hayvan olarak tanımlamaktaydılar.insan henüz en özlü tanımı itibari ile doğadan kopmuş, doğanın kendisinde olmayan bir özlükle (siyaset yapma9 donatılmıştır. İnsan politika yapan hayvandır ve hayvanlardan farklı olarak kendi politik dünyasını kurar. Politika yapan hayvan tanımlaması Platon ve Aristotales tarafından da büyük ölçüde benimsendi ve homo societus ifadesinde nihai anlatımını buldu. İnsan(homo), toplum(societus) sözcüklerinden türetilmiş olan bu ifade insanın özü itibari ile sosyal bir varlık olduğunu vurgular.

Kısacası sofistlerin İnsan, toplum, dev­let, doğru ve küllî düşünce ve bilgi, ahlâk, hukuk, dîn, tanrı vb. konularında İleri süre­rek geliştirdikleri relativizm, sübjektivizm ve şüpheciliklerle yıkıcı bir rol oynamışlar­dır. Ancak öte taraftan bu konular üzerinde geniş bir tartışma açarak değişik görüşlerin ortaya çıkmalarını da hazırlamışlar ve ayrı­ca bilginin pratik hayatta kullanılır seviye­de ele alınmasını sağlamakla topluma ya­rarlı olmuşlardır. Yine Grek dilinin, keli­melerin ve dilbilgisinin düzene kavuşturul­masını, hitabet sanatının gelişmesini hazırlamışlardır. Yeni çağda, Özellikle Aydın­lanma felsefesinde sofistlerin görüşlerinin ele alınmasıyla, doğal hukuk, devlet, ahlâk alanlarında önemli gelişmeler sağlanmış­tır.

Author: admin

Merhaba, Ben Meltem Aköz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum. Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum. İyi okumalar dilerim.

11,951 thoughts on “SOFİSTLER 1

 1. Thank you so much for giving everyone remarkably remarkable opportunity to read articles and blog posts from this blog. It can be very brilliant and as well , jam-packed with a good time for me and my office colleagues to visit your website the equivalent of thrice weekly to study the new guidance you will have. And indeed, I am usually fulfilled with your amazing secrets served by you. Certain 2 points on this page are ultimately the most efficient we have ever had.

 2. While many Marvel fans were looking up theories and spoilers about Avengers: Endgame before its opening weekend, a whole other subset of people were quenching their thirst for Black Widow and Captain Marvel in… other ways. Pornhub reported that search traffic for Avengers and its main characters has skyrocketed in the days leading up to the film, further proving the old maxim (a.k.a. “Rule 34”) true: If there’s a topic out there that people even marginally care about, someone will make a porn about it.

 3. In fact, on this page, you’ll find a bevy of cartoon galleries produced by artists throughout the USA TODAY Network and from Cagle Cartoons — a site that archives some 200,000 cartoons from artists worldwide. We update our galleries regularly. And we’ll try to swap them onto this page so you can enjoy the most recent additions to our collection as they come. Check back often!

 4. A cored-out white React foam midsole with salmon plugs then completes the look. A perfect shoe for the warm weather ahead, you can check these new women’s Reacts out in detail below, and expect a release on Nike.com and at select sportswear stockists in the coming weeks for $130 USD.

 5. mfpvefzddu,A fascinating discussion is definitely worth comment. I do think that you ought to publish more on this topic, it may not be a taboo kcbbhr,subject but generally folks don’t talk about such subjects. To the next! All the best!!

 6. I want to point out my appreciation for your kindness giving support to persons that absolutely need help on the idea. Your special commitment to passing the solution across had become certainly insightful and has continuously made most people just like me to get to their dreams. Your entire interesting tutorial entails a lot to me and even more to my office colleagues. Thanks a ton; from everyone of us.

 7. I want to express my thanks to this writer for bailing me out of this type of crisis. As a result of browsing through the world wide web and seeing proposals which are not productive, I was thinking my entire life was gone. Existing without the presence of solutions to the issues you’ve fixed all through your site is a serious case, as well as the ones which could have negatively damaged my career if I hadn’t come across your web site. Your own capability and kindness in playing with all areas was important. I don’t know what I would have done if I hadn’t encountered such a thing like this. I can also at this time relish my future. Thanks so much for your professional and amazing guide. I will not be reluctant to propose your site to anyone who should get support on this area.

 8. I want to express my thanks to this writer just for rescuing me from this particular difficulty. Because of surfing around throughout the the net and getting thoughts which were not beneficial, I was thinking my entire life was gone. Living without the presence of answers to the issues you have solved all through the guideline is a serious case, and the kind which could have in a negative way damaged my career if I hadn’t discovered your blog. Your ability and kindness in dealing with all the things was tremendous. I am not sure what I would have done if I had not come across such a subject like this. I can at this moment look ahead to my future. Thanks so much for the specialized and result oriented guide. I will not hesitate to recommend your web blog to anybody who needs and wants recommendations about this problem.

 9. Thanks for your whole labor on this site. Debby take interest in carrying out investigations and it is obvious why. Most of us hear all about the dynamic form you produce worthwhile suggestions through the blog and even strongly encourage contribution from website visitors on this concern and our child is without question becoming educated a great deal. Enjoy the rest of the new year. Your doing a powerful job.

 10. The subsequent time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I know it was my option to learn, but I really thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you could possibly repair if you happen to werent too busy searching for attention.

 11. Thanks for all your work on this web site. My niece really likes managing research and it’s obvious why. My partner and i notice all concerning the powerful medium you present functional tips and tricks through this website and even inspire response from people on that content plus our favorite girl has been discovering a great deal. Take pleasure in the rest of the year. You are performing a remarkable job.

 12. Needed to draft you the little remark so as to say thanks once again on your extraordinary advice you’ve shown in this case. It was certainly shockingly open-handed with people like you to supply publicly all most people would’ve sold as an ebook to get some dough on their own, notably considering that you might well have done it if you ever considered necessary. Those things also worked to provide a easy way to be sure that some people have the identical passion really like mine to understand a lot more regarding this issue. I’m sure there are millions of more fun sessions ahead for those who looked at your website.

 13. I am only writing to make you be aware of of the great encounter my cousin’s princess found reading through your webblog. She even learned lots of details, not to mention what it is like to have a great coaching mindset to have many more clearly understand a variety of tortuous subject areas. You truly did more than our expectations. I appreciate you for imparting those warm and friendly, trusted, revealing and even easy tips on your topic to Gloria.

 14. I want to express my appreciation to the writer just for bailing me out of this matter. After scouting throughout the world-wide-web and finding tricks which are not pleasant, I assumed my life was well over. Living devoid of the approaches to the issues you have sorted out by way of your main review is a crucial case, and the ones which may have in a negative way damaged my entire career if I hadn’t noticed the website. Your personal talents and kindness in controlling almost everything was very useful. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a stuff like this. It’s possible to at this time relish my future. Thank you so much for your skilled and effective guide. I won’t hesitate to propose the blog to anybody who will need care about this topic.

 15. Thank you for your whole efforts on this blog. Kate delights in doing research and it is easy to understand why. Most of us notice all about the compelling form you deliver practical guidelines by means of the web blog and in addition cause response from some others on that idea so our simple princess has been learning a lot. Enjoy the remaining portion of the year. You are performing a wonderful job.

 16. My wife and i felt quite satisfied Emmanuel could do his analysis by way of the ideas he came across while using the web pages. It is now and again perplexing to simply always be freely giving facts which usually people have been selling. And we discover we have you to appreciate for that. The main explanations you made, the easy blog menu, the friendships your site make it easier to instill – it’s got most extraordinary, and it is facilitating our son in addition to our family know that that issue is satisfying, and that’s rather pressing. Thank you for all the pieces!

 17. I’m commenting to let you understand of the cool encounter our daughter experienced studying your web page. She picked up several details, which include what it’s like to possess a wonderful giving heart to have most people very easily comprehend several very confusing matters. You undoubtedly did more than my expected results. I appreciate you for presenting such beneficial, dependable, edifying and as well as easy guidance on the topic to Lizeth.

 18. Thanks a lot for providing individuals with an extraordinarily nice chance to read from this website. It can be very lovely and also full of a great time for me personally and my office acquaintances to visit your web site more than 3 times per week to find out the latest things you have. Not to mention, I am actually happy considering the attractive principles served by you. Some 4 facts in this posting are certainly the most effective we have ever had.

 19. I am writing to let you know of the impressive experience my cousin’s daughter experienced studying your web page. She discovered a wide variety of things, which include what it’s like to have an amazing coaching spirit to have a number of people really easily fully grasp a variety of impossible things. You actually did more than her expectations. Thank you for supplying the interesting, healthy, educational and even fun guidance on the topic to Tanya.

 20. I wish to show my appreciation for your generosity for those people who have the need for guidance on this important subject matter. Your personal dedication to getting the solution all around was really practical and have in every case made people just like me to achieve their desired goals. Your new important recommendations denotes a great deal a person like me and substantially more to my mates. Regards; from all of us.

 21. I would like to voice my love for your generosity for visitors who need guidance on your area. Your special dedication to getting the message all through has been quite beneficial and has constantly enabled people like me to reach their targets. Your valuable facts denotes this much to me and a whole lot more to my fellow workers. Thanks a lot; from everyone of us.

 22. My husband and i felt now happy when Michael managed to conclude his reports from your ideas he got through the web pages. It’s not at all simplistic to simply always be making a gift of hints which usually people today have been making money from. So we consider we need you to appreciate for that. The entire illustrations you have made, the simple site navigation, the relationships you can help foster – it is everything great, and it’s really letting our son in addition to us do think this subject is thrilling, and that’s rather indispensable. Many thanks for all the pieces!

 23. Thank you a lot for giving everyone a very splendid opportunity to read from here. It really is so good and as well , jam-packed with a great time for me and my office friends to search your site nearly thrice in one week to see the fresh secrets you have got. And definitely, we are certainly motivated concerning the good advice you give. Some two tips on this page are indeed the most suitable we have ever had.

 24. I in addition to my friends happened to be going through the good thoughts located on your web blog while before long I got a terrible suspicion I had not expressed respect to the web blog owner for those techniques. The boys appeared to be certainly excited to read through them and have now certainly been loving those things. We appreciate you turning out to be well considerate and then for getting some fantastic subject matter millions of individuals are really wanting to be informed on. My sincere regret for not expressing appreciation to earlier.

 25. I wanted to write you that tiny observation so as to thank you over again for the superb pointers you have documented on this site. It’s simply remarkably generous with people like you to grant openly what exactly a lot of people could have supplied for an ebook to make some cash on their own, even more so considering that you might well have tried it if you wanted. The solutions additionally worked to be a easy way to be sure that other people have similar dreams like my very own to find out more and more with regard to this condition. I know there are a lot more pleasant occasions up front for individuals that read through your blog.

 26. I wanted to write you a very little observation to say thanks a lot over again for those magnificent solutions you have discussed in this case. This is tremendously open-handed with you to provide unhampered what some people could have offered for sale for an electronic book to get some bucks on their own, chiefly since you might have tried it in case you desired. Those creative ideas also worked as the easy way to fully grasp that many people have the same interest the same as my very own to realize way more in terms of this problem. I think there are lots of more fun moments in the future for individuals who discover your blog.

 27. I simply wanted to compose a small remark to say thanks to you for these unique steps you are writing here. My time-consuming internet lookup has now been paid with awesome facts and strategies to go over with my visitors. I ‘d admit that many of us website visitors are really fortunate to be in a magnificent website with very many awesome individuals with very helpful secrets. I feel very fortunate to have seen your webpage and look forward to tons of more awesome minutes reading here. Thank you once again for everything.

 28. After I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any manner you may remove me from that service? Thanks!

 29. Thanks for every one of your efforts on this site. Gloria takes pleasure in going through investigation and it’s simple to grasp why. A lot of people hear all regarding the powerful medium you offer informative tricks on this blog and even cause participation from others about this concern and our own child is now studying a whole lot. Have fun with the rest of the new year. You’re doing a fabulous job.

 30. I wish to express appreciation to the writer just for rescuing me from this instance. Just after looking throughout the world wide web and obtaining solutions that were not productive, I was thinking my life was done. Living devoid of the answers to the issues you’ve solved through your blog post is a serious case, and the kind that might have in a negative way damaged my career if I hadn’t encountered your site. Your main natural talent and kindness in touching the whole thing was excellent. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a subject like this. I can also at this moment look ahead to my future. Thanks very much for your impressive and amazing help. I will not hesitate to recommend the sites to any person who should get counselling about this area.

 31. I actually wanted to construct a small word to be able to express gratitude to you for all of the splendid information you are giving on this site. My time intensive internet lookup has at the end of the day been rewarded with excellent points to write about with my close friends. I ‘d point out that many of us visitors are unquestionably lucky to be in a superb site with many special people with very helpful ideas. I feel very much blessed to have used your web site and look forward to many more brilliant minutes reading here. Thank you once more for everything.

 32. Thank you so much for providing individuals with remarkably spectacular possiblity to read articles and blog posts from this site. It’s usually very terrific plus jam-packed with amusement for me and my office co-workers to search the blog particularly thrice every week to read through the newest secrets you have. And indeed, I’m certainly fascinated with all the mind-blowing knowledge you give. Certain 1 facts in this article are definitely the most beneficial I’ve ever had.

 33. I precisely wanted to appreciate you once more. I am not sure the things I might have tried in the absence of the type of ideas shown by you about such industry. This has been a real frustrating circumstance in my position, nevertheless spending time with the skilled style you processed that took me to leap with joy. I am happy for the service and even sincerely hope you comprehend what a powerful job you have been getting into training other individuals via a site. I am certain you’ve never come across all of us.

 34. I would like to convey my love for your kind-heartedness in support of persons who need assistance with this one situation. Your special dedication to passing the solution throughout appeared to be definitely important and has frequently encouraged ladies much like me to realize their targets. Your new important instruction denotes a whole lot a person like me and a whole lot more to my colleagues. Thanks a lot; from all of us.

 35. I precisely needed to appreciate you again. I am not sure the things that I could possibly have sorted out without the entire basics documented by you about that area. Completely was a difficult condition in my view, but encountering your specialized style you managed it forced me to leap over fulfillment. I am thankful for the work and as well , believe you realize what a great job you are always doing training the others by way of your web blog. I know that you’ve never encountered all of us.

 36. The next time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I know it was my option to read, however I actually thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could possibly repair in the event you werent too busy searching for attention.

 37. I would like to show my affection for your kind-heartedness in support of men and women that need help on this area. Your real commitment to getting the message all through turned out to be quite significant and has specifically allowed some individuals just like me to get to their ambitions. The warm and friendly instruction signifies a great deal a person like me and even more to my peers. Thanks a lot; from each one of us.

 38. I and my pals have already been checking out the excellent tips and tricks from your web site and then quickly I got an awful feeling I had not thanked the website owner for them. Most of the guys happened to be consequently passionate to read through all of them and already have in truth been making the most of these things. Thank you for indeed being so thoughtful and also for utilizing variety of really good topics most people are really desperate to be informed on. My honest apologies for not expressing gratitude to you earlier.

 39. I simply desired to appreciate you again. I am not sure the things that I might have undertaken without these tips and hints provided by you regarding this problem. It has been a real frightening problem for me, however , encountering the specialized style you processed that forced me to cry over fulfillment. Now i am happier for the work and even hope you really know what a great job you happen to be getting into teaching many people with the aid of a web site. Most probably you have never encountered any of us.

 40. I enjoy you because of all of the hard work on this website. Ellie takes pleasure in managing internet research and it’s easy to see why. Almost all hear all relating to the dynamic tactic you create both useful and interesting techniques through this web site and even recommend response from visitors on the theme then our own child is without question learning a great deal. Take pleasure in the rest of the new year. You are doing a wonderful job.

 41. I simply desired to say thanks yet again. I do not know the things that I might have used without these suggestions documented by you directly on such area. This was a terrifying circumstance in my view, nevertheless taking a look at the very skilled style you managed the issue forced me to cry for happiness. Extremely thankful for your information and in addition hope that you realize what a powerful job you’re providing educating many others all through your site. I’m certain you have never got to know all of us.

 42. I really wanted to jot down a small remark to express gratitude to you for all of the remarkable items you are giving on this site. My particularly long internet look up has now been honored with reputable points to go over with my contacts. I ‘d assert that most of us visitors actually are extremely blessed to be in a fabulous site with very many special professionals with good concepts. I feel truly fortunate to have discovered your entire website page and look forward to so many more entertaining minutes reading here. Thank you again for everything.

 43. I and my buddies ended up following the nice hints from the blog and then unexpectedly I got a terrible suspicion I never expressed respect to the web site owner for those techniques. These women came very interested to see all of them and have actually been taking pleasure in these things. I appreciate you for genuinely indeed accommodating as well as for going for variety of incredibly good tips most people are really eager to know about. My very own sincere regret for not saying thanks to sooner.

 44. I together with my pals appeared to be taking note of the best advice located on your site then quickly developed an awful suspicion I had not thanked the web site owner for those strategies. Those men happened to be so thrilled to read through them and have in effect honestly been taking advantage of them. I appreciate you for turning out to be well considerate and also for deciding on this sort of outstanding subject areas most people are really needing to be aware of. Our own honest apologies for not expressing gratitude to sooner.

 45. I and my buddies have been taking note of the best tips found on your web blog while the sudden I had a horrible feeling I never expressed respect to you for those tips. My guys happened to be consequently excited to study all of them and already have pretty much been making the most of those things. Appreciate your indeed being very accommodating and for selecting this sort of exceptional topics most people are really eager to understand about. My sincere apologies for not expressing appreciation to earlier.

 46. I as well as my friends were looking at the nice secrets and techniques located on your web site and all of the sudden I got a terrible feeling I never expressed respect to the blog owner for them. My men had been absolutely glad to study them and have now unquestionably been having fun with those things. Many thanks for really being well helpful as well as for selecting this form of very good topics most people are really desirous to be aware of. My sincere apologies for not expressing appreciation to sooner.

 47. My husband and i ended up being so comfortable Albert managed to conclude his reports while using the ideas he obtained while using the blog. It’s not at all simplistic to just be freely giving tips and tricks which some others have been making money from. And now we realize we have got the website owner to thank for this. All of the explanations you’ve made, the easy website menu, the friendships you make it possible to foster – it’s got mostly amazing, and it is aiding our son in addition to our family feel that that subject is enjoyable, and that is exceptionally important. Many thanks for all!

 48. It抯 laborious to search out knowledgeable people on this subject, however you sound like you recognize what you抮e speaking about! Thanks

 49. I really wanted to write down a quick note to be able to say thanks to you for some of the unique recommendations you are giving on this site. My particularly long internet lookup has at the end been honored with reasonable facts and techniques to talk about with my classmates and friends. I ‘d tell you that most of us site visitors are undoubtedly fortunate to live in a remarkable community with very many awesome people with very beneficial secrets. I feel pretty grateful to have seen your entire site and look forward to plenty of more amazing times reading here. Thanks once more for all the details.

 50. There are definitely plenty of details like that to take into consideration. That is a nice level to convey up. I provide the thoughts above as normal inspiration however clearly there are questions like the one you convey up where a very powerful factor will be working in sincere good faith. I don?t know if best practices have emerged around issues like that, however I’m certain that your job is clearly recognized as a good game. Both girls and boys feel the influence of only a moment抯 pleasure, for the remainder of their lives.

 51. I want to voice my gratitude for your generosity for visitors who must have assistance with that idea. Your special commitment to getting the message all over was extraordinarily powerful and has frequently encouraged men and women like me to get to their aims. Your entire warm and friendly publication means so much a person like me and far more to my office workers. Many thanks; from each one of us.

 52. A lot of thanks for all of your labor on this website. My niece really likes participating in investigation and it’s easy to see why. A number of us hear all of the powerful way you deliver powerful strategies via the blog and as well as encourage response from visitors on this subject then our favorite girl is always becoming educated a whole lot. Have fun with the rest of the year. You have been conducting a terrific job.

 53. I found your weblog website on google and test just a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN News Reader. In search of forward to reading more from you in a while!?

 54. I have to express my passion for your generosity giving support to persons who must have guidance on your subject. Your special commitment to getting the message all over came to be remarkably interesting and has surely permitted people much like me to reach their endeavors. Your personal warm and helpful tutorial indicates this much to me and additionally to my mates. Thanks a ton; from everyone of us.

 55. I want to express my passion for your kindness supporting women who need help with in this subject matter. Your very own commitment to passing the solution around has been exceptionally informative and have continuously encouraged people just like me to achieve their objectives. Your new helpful guide can mean much a person like me and much more to my mates. Thanks a ton; from each one of us.

 56. I simply wished to say thanks yet again. I’m not certain the things that I would have handled in the absence of the actual aspects contributed by you over such area of interest. This has been a very scary problem in my circumstances, but taking a look at this specialised way you handled that took me to cry over happiness. I will be thankful for the advice and in addition believe you recognize what a great job you have been putting in teaching the rest via a blog. More than likely you have never met any of us.

 57. After I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any way you can take away me from that service? Thanks!

 58. Thank you for all of your labor on this web page. Debby really loves getting into internet research and it’s really easy to understand why. Many of us hear all about the lively form you convey reliable tips and hints via your web site and as well increase response from others on that area plus my daughter is undoubtedly learning a lot of things. Take advantage of the rest of the new year. You’re conducting a stunning job.

 59. My spouse and i got quite thrilled when Raymond managed to complete his studies out of the precious recommendations he acquired out of your site. It’s not at all simplistic to simply continually be releasing secrets and techniques which other people have been selling. And we fully understand we need the writer to be grateful to for this. All of the illustrations you have made, the easy website menu, the relationships your site help instill – it is mostly incredible, and it’s really facilitating our son and the family reason why that issue is fun, and that’s very indispensable. Thanks for all the pieces!

 60. I precisely had to appreciate you all over again. I do not know the things that I might have used in the absence of those creative ideas revealed by you relating to such area. It had become a depressing concern in my circumstances, but finding out your professional manner you handled the issue took me to leap for happiness. I am just happier for this information and have high hopes you really know what a great job your are doing educating people today using your websites. More than likely you’ve never got to know all of us.

 61. Thank you a lot for providing individuals with an exceptionally marvellous chance to read critical reviews from this site. It’s always very superb and full of amusement for me and my office peers to search the blog minimum 3 times every week to read through the new secrets you have. And lastly, I am certainly fascinated with the terrific guidelines you give. Certain two tips in this article are rather the most suitable we have all ever had.

 62. I precisely needed to thank you so much once more. I do not know what I might have achieved in the absence of those methods contributed by you over this question. This has been a distressing scenario in my position, nevertheless discovering the very specialised fashion you solved the issue forced me to weep for happiness. Extremely thankful for the work and even have high hopes you know what an amazing job that you are carrying out educating many people all through your web page. Probably you haven’t met any of us.

 63. I intended to create you a very little observation just to say thank you as before relating to the great pointers you have provided in this article. This has been quite particularly generous of people like you to make publicly what many of us could possibly have distributed as an e book to generate some bucks for themselves, particularly since you might have done it if you desired. Those things additionally served to become good way to comprehend some people have the identical eagerness the same as my personal own to figure out a great deal more related to this problem. I’m certain there are some more pleasant times up front for those who read through your website.

 64. My wife and i felt now cheerful that Edward could round up his preliminary research by way of the precious recommendations he received when using the web pages. It’s not at all simplistic to simply choose to be offering guides that many others may have been trying to sell. And now we consider we now have the website owner to give thanks to because of that. Those explanations you’ve made, the straightforward blog navigation, the relationships your site make it easier to create – it’s got most remarkable, and it’s facilitating our son in addition to the family do think that issue is cool, which is certainly exceedingly vital. Thanks for the whole lot!

 65. Thanks so much for giving everyone an extraordinarily brilliant possiblity to discover important secrets from here. It is always so superb plus stuffed with a good time for me and my office colleagues to visit your site no less than thrice per week to see the newest tips you have. Of course, I am also usually satisfied considering the astounding creative concepts you serve. Selected two points in this posting are truly the most efficient I have had.

 66. I precisely wished to thank you so much yet again. I do not know what I would have used without the secrets contributed by you about this question. It became a real frustrating circumstance for me personally, but taking note of the professional approach you processed that forced me to cry with fulfillment. I’m thankful for your information and then expect you find out what an amazing job your are getting into instructing others through your blog. Most likely you’ve never got to know all of us.

 67. Thank you a lot for providing individuals with an extraordinarily special chance to discover important secrets from this blog. It can be so enjoyable and stuffed with a good time for me personally and my office peers to visit your site at a minimum 3 times weekly to see the newest stuff you will have. And of course, I’m just actually pleased with your brilliant creative ideas you give. Selected 3 facts on this page are easily the most beneficial we’ve ever had.

 68. Thank you a lot for providing individuals with remarkably breathtaking opportunity to read critical reviews from this web site. It really is so great and full of a great time for me and my office acquaintances to search your blog really thrice every week to read through the new issues you have got. And definitely, I’m so certainly fascinated concerning the staggering tricks you give. Some 1 points in this post are in fact the most effective we’ve ever had.

 69. I really wanted to compose a simple message to be able to express gratitude to you for all of the lovely recommendations you are showing here. My extended internet search has finally been recognized with reasonable concept to share with my friends and classmates. I would suppose that most of us readers are undoubtedly endowed to be in a magnificent network with so many marvellous individuals with very helpful principles. I feel very lucky to have used your entire webpage and look forward to really more excellent times reading here. Thanks once more for all the details.

 70. I must show my appreciation for your kindness supporting those people who actually need help with the situation. Your special commitment to getting the solution all-around came to be especially advantageous and have in most cases helped somebody just like me to realize their dreams. The useful guideline means much to me and a whole lot more to my peers. With thanks; from all of us.

 71. I simply desired to appreciate you yet again. I do not know the things I could possibly have created in the absence of the actual ways discussed by you concerning such a subject. It was a troublesome issue in my position, but considering the professional approach you solved the issue took me to leap with happiness. Now i am thankful for your support and as well , hope that you find out what a great job you’re accomplishing educating people today using your web page. I know that you have never met any of us.

 72. I must express thanks to you for rescuing me from this incident. Just after surfing throughout the the net and getting proposals which were not beneficial, I believed my entire life was done. Being alive without the presence of answers to the problems you’ve sorted out through this short post is a critical case, as well as those that might have in a wrong way damaged my entire career if I had not discovered your web page. Your own personal talents and kindness in touching all the things was tremendous. I am not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a solution like this. It’s possible to at this moment look ahead to my future. Thank you so much for your professional and amazing help. I won’t hesitate to propose your site to any person who wants and needs guide about this subject.

 73. Needed to create you the bit of observation to be able to say thanks a lot yet again for these marvelous strategies you have contributed on this website. This is simply incredibly generous with you in giving unhampered exactly what a number of us would have marketed as an e book in making some bucks for their own end, principally considering that you could have tried it if you ever decided. Those thoughts also acted as the good way to be aware that the rest have the identical keenness really like my personal own to understand way more with regards to this matter. I am certain there are many more enjoyable sessions ahead for individuals who read your blog.

 74. I am just writing to make you understand what a great experience my friend’s princess encountered checking your webblog. She came to find such a lot of details, including what it’s like to have an amazing coaching mood to have others very easily learn chosen complex subject matter. You truly did more than our own expectations. Thank you for producing such essential, trusted, informative and fun tips on this topic to Emily.

 75. I must convey my appreciation for your kindness for men who need assistance with this question. Your very own commitment to getting the solution up and down has been exceptionally useful and have frequently empowered individuals like me to reach their ambitions. Your entire valuable guideline can mean a whole lot a person like me and somewhat more to my office colleagues. Warm regards; from everyone of us.

 76. Needed to post you the bit of note to finally give thanks again about the great knowledge you’ve featured in this case. It has been simply pretty open-handed with you in giving easily all most of us would’ve offered for an e book to help with making some bucks on their own, mostly seeing that you could possibly have tried it in the event you wanted. The guidelines likewise worked to be the great way to fully grasp that other individuals have the same eagerness really like my own to understand a great deal more around this matter. I’m certain there are thousands of more pleasurable moments in the future for individuals who examine your blog.

 77. Needed to draft you this bit of word in order to thank you so much yet again for the magnificent methods you have documented at this time. This has been certainly unbelievably open-handed of you to grant extensively what exactly a number of people could have distributed as an electronic book to earn some cash for themselves, principally now that you could possibly have tried it if you desired. The guidelines additionally served as a great way to comprehend other individuals have a similar eagerness really like my very own to find out many more with regards to this issue. Certainly there are millions of more pleasurable sessions up front for folks who looked over your website.

 78. I simply wanted to thank you very much once more. I do not know the things I could possibly have accomplished in the absence of the suggestions documented by you directly on that subject matter. It was actually a difficult scenario in my position, however , considering a specialised approach you handled that took me to weep over delight. I am just grateful for the support and even hope you really know what an amazing job that you are getting into instructing people today by way of your website. More than likely you’ve never encountered any of us.

 79. A lot of thanks for all of the effort on this web page. My aunt delights in going through investigation and it’s easy to understand why. A lot of people learn all concerning the dynamic form you make important items through your blog and even foster contribution from people on that concern and our princess is actually studying a whole lot. Have fun with the rest of the new year. You’re the one doing a great job.

 80. My husband and i have been really peaceful Chris managed to do his homework because of the ideas he gained out of your web pages. It’s not at all simplistic to simply be handing out concepts that many the others could have been selling. And now we do know we have got the writer to be grateful to because of that. The most important illustrations you have made, the straightforward blog navigation, the friendships you will give support to instill – it’s got mostly extraordinary, and it’s aiding our son and us reason why that subject is amusing, which is particularly indispensable. Thanks for all the pieces!