Bir işletme, 2.1.2009 tarihinde, 200.000 TL maliyet bedeli olan bir TIR taşıtını peşin satın almıştır. Yararlı ömrü 10 yıldır. Kalıntı değeri 50.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Düz amortisman ayrılmaktadır. İşletme, 31.12.2012 tarihinde, daha kapasiteli bir TIR almak amacı ile bunu satmaya karar vermiştir. Bu tarihteki gerçeğe uygun değeri 120.000 TL’dir.  Satışta,  gidere katlanmayacaktır.   Dönem sonu itibariyle,  standarda göre gerekli kayıtları yapınız.

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

31.12.2012 deki ;

amortisman değeri; 200.000-50.000=150.000 TL

1 Yıllık amortisman gideri ; 150.000 / 10 = 15.000 TL  2009, 2010, 2011, ve 2012 de amortismanayrılmıştır, toplamda 60.000 TL birikmiş amortismanı vardır

 • Defter değeri ; 200.000-60.000= 140.000
 • Geri kazanılabilir tutar ; 120.000
 • Değer düşüklüğü zararı ; 140.000-120.000=(-)20.000

31.12.2012 Dönem sonu amortisman gideri

 • 622 Satılan hizmet maliyeti…………………………15.000
 • 257 birikmiş amortisman (-)………………………………………15.000
 • 285Ertelenen vergi varlığı……………………………3.000
 • 692 ertelenmiş vergi………………………………………………..3.000

değer düşüklüğü muhasebe kaydı

 • 654 Değer düşüklüğü zararları…………………………….20.000
 • 257 birikmiş amortismanlar ve değer azalış zararları……..20.000
 • 285 Ertelenen vergi varlığı………………………………….4.000
 • 692 ertelenen vergi……………………………………………………….4.000

Bu soruyu çözebilmek için bu tanımları bilmeliyiz; tanımlardan asıl amaç değer düşüklüğü zararına ulaşabilmek, tanımlayabilmektir.

 • Defter değeri Defter değeri bir varlığın birikmiş amortisman (itfa) ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonra mali tablolara yansıtıldığı tutarıdır.
 •  Satış maliyeti düşülmüş olan gerçeğe uygun değer Bir varlık veya nakit yaratan birimin karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında gerçekleştirilen satışı sonucunda elde edilmesi gereken tutardan, elden çıkarma maliyetlerinin düşülmesi sonucunda bulunan değerdir.
 • Değer düşüklüğü zararı Bir varlığın veya nakit yaratan birimin defter değerinin geri kazanılabilir tutarı aşan kısmıdır.
 • Geri kazanılabilir tutar Bir varlığın veya nakit yaratan birimin, satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır.
 • Kullanım değeri Bir varlık veya nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akımlarının bugünkü değeridir.                               

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.