31.12.2012 tarihi itibariyle finansal tablolarını düzenleyen bir işletmede, mali işler müdürlüğünün hazırladığı finansal tablolar, 15.3.2013 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuş, yönetim kurulu bunları 25.3.2013 tarihinde onaylamış ve genel kurulu 15.4.2013 tarihinde toplantıya davet kararı almıştır. 27.3.2013 tarihinde işletme aleyhine dava sonucu kesinleşmiştir. Düzeltme açısından durumu tartışınız.

CEVAP:  İşletmeler; raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltmekle yükümlüdür.

**İşletmenin raporlama dönemi sonu (bilanço tarihi) itibariyle bir borcunun bulunduğunu teyit eden, raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra sonuçlanmış bir dava ile ilgili olarak; daha önce finansal tablolara alınan karşılık tutarları “TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” Standardı uyarınca düzeltilir ya da ilgili tutar için ayrılan karşılık finansal tablolara alınır. Sonucun, TMS 37 Paragraf 16 kapsamında ele alınabilmesine olanak tanıyacak kanıtlar sunması

Soruda Yönetim kurulu finansal tabloları onayladıktan sonra dava sonucu kesinleşmiştir.

Finansal tablolarda gerekli düzeltmelerin yapılıp tekrar yönetim kurulunun onayına sunulması gerekmektedir, özellikle dava sonucu karar alıcıların kararların etkileyebilecek derece önemli ise, yani önemlilik sınırını geçen bir tutar ise muhakkak tekrar yönetim kuruluna sunulmalı ve bu düzeltilmiş tablolar genel kurul toplantısından 15 gün önce incelemeye açılarak genel kurul toplantıya çağrılmalıdır.
  • Düzeltilmemiş yanıltıcı rakamlarla sunulan finansal tablolarla yapılan genel kurul herhangi bir karar alıcı tarafından mahkeme kararı ile iptal ettirilebilmektedir. Düzeltmeler yapılmadığı için gerçek finansal tablolar denetlettirilmiştir.
  • Denetlettirilmemiş Finansal Tablolar İle Yıllık Faaliyet Raporu Düzenlenmemiş Hükmündedir. 
  • Yıllık Faaliyet Raporunun Düzenlememesi Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Sonucunu Doğuracaktır.
  • TTK’da yıllık faaliyet raporununaçıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Yani sorumluluk tamamen yönetim kurulundadır.

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.